anasayfa4

Matematik Bölüm Başkanlığı

Matematik dersimizde kazandırılması hedeflenen beceriler ile öğrenci;

 • Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 • Matematiksel kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecektir.
 • Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
 • Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilecektir.
 • Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlamlandırabilecektir.
 • Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 • Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilecektir.
 • Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.
 • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
 • Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.
 • Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.
 • Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecektir.

MATEMATİK NE İŞİMİZE YARAR ?

Bir şeyin yararlı olması demek, beşeri ihtiyaçları karşılama kapasitesine sahip olması demektir. Genellikle matematiğin yararlı olduğu söylenir, ancak sağladığı faydanın çeşitleri geniş olduğu için, bu kelime için ne kadar farklı anlamlar bulunabileceğini bize gösterecektir. Bir pedagog -özellikle klasik tipte olanları- bize, matematiğin yararlı olduğunu çünkü nasıl hassas bir kesinlikle düşünebileceğimizi ve akıl yürütebileceğimizi öğretir diyebilir. Bir mimar ya da heykeltıraş -yine klasik tipte olanları- matematiğin yararlı olduğunu çünkü görsel güzelliğin algılanmasına ve yaratılmasına yol açtığını söyleyebilir. Bir felsefeci, matematiğin, günlük hayatın gerçeklerinden kaçmasına olanak sağlaması ölçüsünde yararlı olduğunu söyleyebilir… Bir yayımcı bilir ki matematik yararlıdır çünkü ona bir sürü ders kitabı satma olanağı sağlar. Bir astronom ya da fizikçi matematik yararlıdır diyecektir çünkü ona göre matematik bilimin dilidir. Bir inşaat mühendisi matematiğin kendisine bir köprüyü gecikmeden hızla yapabilmesini sağladığını belirtecektir. Bir matematikçi, matematiğin kendi içinde, bir matematik alanının başka bir matematik alanına uygulanabildiği zaman yararlı olduğunu söyleyecektir. 

ETKİNLİKLERİMİZ

Ders içi etkinlikler, öğrencinin bilişsel düzeyde kazandığı davranışların uygulanmasını kolaylaştırır ve onları yaşama hazırlar .Öğrencilerimize düzenlemiş olduğumuz etkinlikler sayesinde öğrencinin derse ve konuya yönelik olumlu tutum sergilemesi sağlanmaktadır.Öğrencinin daima zihinsel olarak aktif olması ve uzun vadeli becerileri kazanması sağlanır. (Örneğin ; Problem çözme, akıl yürütme, iletişim, ilişkilendirme)