Sayısal Dersler Zümresi

Fen Bilimleri Derslerinin Amaçları;

Bilimsel düşünme yeteneği gelişmiş,teknolojik imkânlardan yararlanarak,  sorun çözebilin, irdeleyen, sorgulayan, doğa yasaları hakkında neden sonuç ilişkisi kurabilen, kazandıkları bilimsel süreç becerilerini araştıran ve deneylerle destekleyip kavrayan, projeler üretip sunabilen, bilimsel bilgiye topluma katlı sağlayabilecek perspektiften bakabilen, ekip çalışmalarında paylaşımcı, bireysel farklılıklara saygılı, merakla bilimi gündelik hayatla ilişkilendiren, pozitif bilimleri benimsemiş, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Fen okuryazarlığı, olaylara saydam bakabilen bir kuşak yetiştirme;
 • Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme;
 • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrama;
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma;
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma;
 • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma;
 • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma;
 • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma;
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma;
 • Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme;
 • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama;
 • Laboratuvarda pratik beceriler kazanma hedeflerimizdir.

Sistemli bilgiler bütünü olan bilim, fen ve teknoloji dersinin hamurunu oluşturmaktadır. Çünkü fen; fizik, kimya, biyoloji bilimlerini kapsar ve teknoloji bu bilimlerin ürünlerini ortaya koyar. Anlaşıldığı gibi fen ve teknoloji tamamen bilimsel olgular içerir. Bu sebeple Fen ve teknoloji okuryazarı olmak için bilimsel süreçler bilinmeli ve bu süreçler üzerinde uygulamalar yapılabilmelidir.   

Matematik Dersinin Amacı;

Matematik insanlığın başlangıcından beri var olan bir bilimdir. İlk çağlarda şekiller ve sayılar ilmi olarak tanımlanmış zamanla büyük gelişmeler göstermiş ve hayatın her alanında matematik yer almıştır. Öyle ki matematik bilimlerin temeli olmuştur. Birçok teknolojik gelişmenin matematikle bağlantılı olduğu görülür. Matematikçiler için ise matematik resim, şiir ve müzik gibi incelik isteyen bir sanattır.

Matematiğin temel amacı; muhakeme gücünü kullanabilen, sorgulayabilen, hesaplama yapabilen bireyler yetiştirmektir. Çünkü evde, pazarda ve hayatın her alanında her an matematiğe ihtiyaç duyulur.

Bu bağlamda kurumumuzda matematik dersleri Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim temel amaçları doğrultusunda teknoloji ile uyumlu, öğrencinin aktif katılımını esas alan, ezbercilikten ziyade sorgulayarak öğrenmeyi hedefleyen metotlar ile öğretilmektedir.